Jaarverslagen en jaarrekeningen

In het jaarverslag rapporteert het Rijksmuseum van Oudheden over de werkzaamheden in het betreffende kalenderjaar. Op deze pagina zijn de digitale versies van de jaarverslagen en jaarrekeningen vanaf 2016 beschikbaar, evenals het activiteitenplan 2021-2024. U kunt ze onderaan deze pagina als pdf downloaden.

Anbi

Het Rijksmuseum van Oudheden is een algemeen nut beogende instelling (anbi) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam

Stichting Rijksmuseum van Oudheden

Kamer van Koophandel-nummer (RSIN)

4116 9522

Contactgegevens

Rijksmuseum van Oudheden
Postbus 11 114
2301 EC Leiden

telefoon: 071 – 5163 163
info@rmo.nl

Doelstelling

Het Rijksmuseum van Oudheden is het nationale centrum voor archeologie, waar jong en oud kan genieten van de beschavingen uit het oude Egypte en het Nabije Oosten, de Griekse en Romeinse wereld en het vroege Nederland.

Doel, missie, bestaansredenen instelling

De missie van het Rijksmuseum van Oudheden luidt:
Het Rijksmuseum van Oudheden wil het centrale podium in Nederland zijn waarop de oudheid en de archeologie voor een divers publiek tot leven wordt gebracht. Door middel van tentoonstellingen, educatie, publieke activiteiten, wetenschappelijke bestudering en (inter-)nationale uitwisseling verhalen wij over de relevantie van de oudheid in heden en verleden.

Actueel verslag activiteiten

Download onderaan de pagina het meest recente jaarverslag (2020).

Jaarrekening

Download onderaan de pagina de jaarrekening 2020.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

 • directeur-bestuurder en voorzitter managementteam: Wim Weijland
 • lid managementteam: Lucas Petit (hoofd afdeling Collecties en Onderzoek)
 • lid managementteam: Guus Waals (hoofd afdeling Financiën en Bedrijfsvoering)

Raad van toezicht

 • voorzitter: Carel Stolker (emeritus rector magnificus en voorzitter college van bestuur Universiteit Leiden)
 • lid: Marc van den Tweel (algemeen directeur NOC*NSF)
 • lid: Miguel John Versluys (hoogleraar klassieke en mediterrane archeologie Universiteit Leiden)
 • lid en penningmeester: Cateautje Hijmans van den Bergh (bestuurslid Autoriteit Consument & Markt)
 • lid: Annemarie van Geel (zelfstandig adviseur Faraasha Middle East Training & Advisory)
 • lid: Disa Jironet (officier van justitie, parket Amsterdam)

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding waarover verantwoording is afgelegd in de jaarrekening 2020.

Rooster van aftreden raad van toezicht

 • M. van den Tweel
  Officiële datum aantreden: 02-12-2016
  Einde aanstelling eerste termijn: 2020
  Einde aanstelling tweede termijn: 2024
 • prof. dr. M.J. Versluys
  Officiële datum aantreden: 01-12-2019
  Einde aanstelling eerste termijn: 2023
  Einde aanstelling tweede termijn: 2027
 • drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA
  Officiële datum aantreden: 01-05-2020
  Einde aanstelling eerste termijn: 2024
  Einde aanstelling tweede termijn: 2028
 • dr. A. van Geel
  Officiële datum aantreden: 01-05-2020
  Einde aanstelling eerste termijn: 2024
  Einde aanstelling tweede termijn: 2028
 • D.F. Jironet LLM LLB
  Officiële datum aantreden: 01-05-2020
  Einde aanstelling eerste termijn: 2024
  Einde aanstelling tweede termijn: 2028
 • prof. mr. C.J.J.M. Stolker
  Officiële datum aantreden: 01-09-2021
  Einde aanstelling eerste termijn: 2025
  Einde aanstelling tweede termijn: 2029

Leden worden voor maximaal 2 x 4 jaar benoemd.

Beloningsbeleid

De bezoldiging van de directeur-bestuurder is zodanig dat deze niet hoeft te worden aangemeld volgens de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens. Voor de arbeidsvoorwaarden van medewerkers is de Museum-cao van toepassing.

Gedragscodes en richtlijnen

Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een integriteitsplan vastgesteld met daarin afspraken over de ethische code van de ICOM, nevenwerkzaamheden, het melden van financiële belangen, een procedure ongewenst gedrag, declaratieregeling, klokkenluidersregeling, communicatie met pers, omgang met geschenken en giften en omgang met internet en sociale media. Het Rijksmuseum van Oudheden onderschrijft eveneens de Code Culturele Diversiteit en de Governance Code Cultuur.