Onderzoek naar objecten

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert een omvangrijke collectie archeologische objecten. Het museum verricht zelf onderzoek naar de collectie, maar faciliteert ook veel verzoeken van externe onderzoekers. Om het toenemend aantal onderzoeken naar objecten veilig en zorgvuldig te laten verlopen stellen wij een aantal voorwaarden aan bruiklenen voor onderzoek. Deze zijn erop gericht afgewogen keuzes te maken, die het voortbestaan en de integriteit van de collectie ten goede komen.

Aanvragen voor intern onderzoek

Indien u in het Rijksmuseum van Oudheden onderzoek wilt doen naar de collectie kunt u contact opnemen met de conservator van het betreffende verzamelgebied. U dient te onderbouwen waarom het onderzoek van belang is en te motiveren waarom en hoe u daarvoor gebruik wilt maken van de museumcollectie. U levert, indien mogelijk, een gespecificeerde objectenlijst met inventarisnummers aan en bespreekt met de conservator welke methoden u wilt gebruiken en wanneer u wilt komen. Het museum zal proberen uw onderzoek te faciliteren, maar heeft begrensde mogelijkheden. Indien u langdurig onderzoek naar de collectie wilt doen, kunt u ook een aanvraag indienen voor een bruikleen.

Aanvragen voor extern onderzoek (bruikleen)

Indiening van de aanvraag

Via het aanvraagformulier dat u onderaan deze pagina kunt downloaden, kunt u een bondige onderzoeksaanvraag indienen bij collectiebeheerder Nikè Haverkamp (). In het voorstel dient u te onderbouwen waarom het onderzoek van belang is en te motiveren waarom en hoe u daarvoor gebruik wilt maken van de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden. U levert, indien mogelijk, een gespecificeerde objectenlijst met inventarisnummers en vermeldt welke methoden u gaat gebruiken en welke onderzoekers het materiaal zullen hanteren. Daarnaast is het van belang de duur van de onderzoeksperiode te vermelden. Tenslotte verlangen wij informatie over de wijze waarop de objecten, indien ze in bruikleen worden gegeven, worden opgeslagen. Hoe is de ruimte/kast beveiligd en wat zijn de klimaatcondities? Als u invasief onderzoek wilt voeren, dient u een extra aanvraag te doen (zie verderop deze pagina). Het Rijksmuseum van Oudheden is terughoudend met het toestaan van invasieve onderzoeksmethoden.

Planning van de aanvraag

Uw verzoek moet uiterlijk zes maanden voor de ingangsdatum van het onderzoek aan de objecten ingediend zijn. Op basis van het voorstel en de conditie van de objecten wordt vervolgens een beslissing genomen. Binnen vier maanden na ontvangst wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Destructief onderzoek wordt in principe niet toegestaan. Slechts in uitzonderingsgevallen kan daar vanaf geweken worden. Bij goedkeuring ontvangt u de aanvullende voorwaarden en een opgave van te verwachten kosten voor zaken als verzekering, transport, conservering, vervoer en koerierskosten.

Verzekering

De uitgeleende objecten zijn verzekerd door het Rijksmuseum van Oudheden. Bij objecten met een hogere verzekeringswaarde of grotere groepen van vondstmateriaal kunnen de poliskosten van de verzekering aan de onderzoeksinstelling doorberekend worden.

Schade

Indien er tijdens het onderzoek schade aan een object optreedt, dient u het Rijksmuseum van Oudheden daarvan direct op de hoogte te stellen. U sluit de locatie af of stelt het beschadigde object op zodanige wijze zeker dat verdere schade voorkomen wordt. Na verwittiging van het museum wacht u verdere instructies af. Indien restauratie nodig is zullen/kunnen de kosten verhaald worden op de bruikleennemer.

Afhandeling

Na afloop van de onderzoekperiode draagt u er zorg voor dat de objecten volgens afspraak weer terugkomen bij het museum. Binnen een jaar na het onderzoek ontvangt het Rijksmuseum van Oudheden een verslag van het onderzoek en de relevante resultaten. In het geval van nog niet gepubliceerde gegevens verzekert het Rijksmuseum van Oudheden deze enkel te archiveren. Tevens dient u een uiteindelijke publicatie (boek, artikel etc.) aan het museum te doen toekomen voor het archief of de bibliotheek.

Aanvragen voor invasief onderzoek

Indiening van de aanvraag

Het Rijksmuseum van Oudheden is terughoudend in het toestaan van invasief onderzoek op voorwerpen in de Rijkscollectie. Het is echter mogelijk dat invasief onderzoek de historische, wetenschappelijke en/of maatschappelijke waarde van het voorwerp vergroot en daarmee ook de museale betekenis. Indien dat het geval is, kan het museum besluiten om invasief onderzoek toe te staan om daarmee de collectiewaardering te verhogen. Destructief onderzoek op een voorwerp uit de Rijkscollectie met vernietiging tot gevolg wordt niet toegestaan.

Onderbouwing

Aanvragen voor invasief onderzoek kun u sturen naar het hoofd collecties en onderzoek, Lucas Petit (). Een aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina. U dient inzicht te geven in de onderzoeksvraag en -methoden, inclusief een onderbouwing waarom het onderzoek nu uitgevoerd moet worden en hoe en wanneer verslaglegging plaatsvindt.

Documentatie

Alvorens het onderzoek uit te voeren dient het voorwerp volledig fotografisch vastgelegd te worden. Ook de locatie van monstername en de monstername zelf moet nauwkeurig worden gedocumenteerd. De onderzoeker moet de schade zoveel mogelijk beperken. Na monstername moeten opnieuw foto’s gemaakt worden van het voorwerp.

Afhandeling

Binnen een jaar na het onderzoek dient u een verslag van het onderzoek en de relevante resultaten aan het Rijksmuseum van Oudheden op te sturen. In het geval van nog niet gepubliceerde gegevens verzekert het museum deze enkel te archiveren. Tevens dient u de uiteindelijke publicatie (boek, artikel, etc.) aan het museum op te sturen, zodat het kan worden opgenomen in het archief of de bibliotheek.

Bruiklenen voor onderzoek Onderzoek Hanneke Kik depot

Onderzoek in depot