Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Rijksmuseum van Oudheden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam

Stichting Rijksmuseum van Oudheden

Kamer van Koophandel-nummer (RSIN)

4116 9522

Contactgegevens

Rijksmuseum van Oudheden
Postbus 11114
2301 EC Leiden

telefoon: 071 – 5163 163
info@rmo.nl

Doelstelling

Het Rijksmuseum van Oudheden is het nationale centrum voor archeologie, waar jong en oud kan genieten van de beschavingen uit het oude Egypte en het Nabije Oosten, de Griekse en Romeinse wereld en het vroege Nederland.

Doel, missie, bestaansredenen instelling

De missie van het Rijksmuseum van Oudheden luidt:
Het Rijksmuseum van Oudheden wil het centrale podium in Nederland zijn waarop de oudheid en de archeologie voor een divers publiek tot leven wordt gebracht. Door middel van tentoonstellingen, educatie, publieke activiteiten, wetenschappelijke bestudering en (inter-)nationale uitwisseling verhalen wij over de relevantie van de oudheid in heden en verleden.

Actueel verslag activiteiten

Download onderaan de pagina het meest recente jaarverslag (2018).

Jaarrekening 2018

Download onderaan de pagina de jaarrekening 2018.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding waarover verantwoording is afgelegd in de jaarrekening 2018.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Leden worden voor maximaal 2 x 4 jaar benoemd.

Beloningsbeleid

De bezoldiging van de directeur-bestuurder is zodanig dat deze niet hoeft te worden aangemeld volgens de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens.

Gedragscodes en richtlijnen

Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een integriteitsplan vastgesteld met daarin afspraken over de ethische code van de ICOM, nevenwerkzaamheden, het melden van financiële belangen, een procedure ongewenst gedrag, declaratieregeling, klokkenluidersregeling, communicatie met pers, omgang met geschenken en giften en omgang met internet en sociale media. Het Rijksmuseum van Oudheden onderschrijft eveneens de Code Culturele Diversiteit en de Governance Code Cultuur.

Bezoek ons: