Aanvragen voor extern onderzoek

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert een omvangrijke collectie archeologische objecten. Het museum verricht zelf onderzoek naar de collectie, maar faciliteert ook veel verzoeken van externe onderzoekers. Om het toenemend aantal onderzoeken naar objecten veilig en zorgvuldig te laten verlopen stellen wij een aantal voorwaarden aan bruiklenen voor onderzoek. Deze zijn erop gericht afgewogen keuzes te maken, die het voortbestaan en de integriteit van de collectie ten goede komen.

Indiening van de aanvraag

Via het aanvraagformulier dat u onderaan deze pagina kunt downloaden, kunt u een bondige onderzoeksaanvraag indienen bij Robert Ritter, registrar en collectiebeheerder (stuur een bericht), met een cc aan Lucas Petit, hoofd afdeling Collecties en Onderzoek (stuur een bericht). In het voorstel dient u te onderbouwen waarom het onderzoek van belang is en te motiveren waarom en hoe u daarvoor gebruik wilt maken van de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden. U levert, indien mogelijk, een gespecificeerde objectenlijst met inventarisnummers en vermeldt welke methoden u gaat gebruiken en welke onderzoekers het materiaal zullen hanteren. Daarnaast is het van belang de duur van de onderzoeksperiode te vermelden. Tenslotte verlangen wij informatie over de wijze waarop de objecten, indien ze in bruikleen worden gegeven, worden opgeslagen. Hoe is de ruimte/kast beveiligd en wat zijn de klimaatcondities?

Planning van de aanvraag

Uw verzoek moet uiterlijk drie maanden voor de ingangsdatum van het onderzoek aan de objecten ingediend zijn. Op basis van het voorstel en de conditie van de objecten wordt vervolgens een beslissing genomen. Binnen een maand na ontvangst wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Destructief onderzoek wordt in principe niet toegestaan. Slechts in uitzonderingsgevallen kan daar vanaf geweken worden. Bij goedkeuring ontvangt u de aanvullende voorwaarden en een opgave van te verwachten kosten voor zaken als verzekering, transport, conservering, vervoer en koerierskosten.

Verzekering

De uitgeleende objecten zijn verzekerd door het Rijksmuseum van Oudheden. Bij objecten met een hogere verzekeringswaarde of grotere groepen van vondstmateriaal kunnen de poliskosten van de verzekering aan de onderzoeksinstelling doorberekend worden.

Schade

Indien er tijdens het onderzoek schade aan een object optreedt, dient u het Rijksmuseum van Oudheden daarvan direct op de hoogte te stellen. U sluit de locatie af of stelt het beschadigde object op zodanige wijze zeker dat verdere schade voorkomen wordt. Na verwittiging van het museum wacht u verdere instructies af. Indien restauratie nodig is zullen/kunnen de kosten verhaald worden op de bruikleennemer.

Afhandeling

Na afloop van de onderzoekperiode draagt u er zorg voor dat de objecten volgens afspraak weer terugkomen bij het museum. Binnen een jaar na het onderzoek ontvangt het Rijksmuseum van Oudheden een verslag van het onderzoek en de relevante resultaten. In het geval van nog niet gepubliceerde gegevens verzekert het Rijksmuseum van Oudheden deze enkel te archiveren. Tevens dient u een uiteindelijke publicatie (boek, artikel etc.) aan het museum te doen toekomen voor het archief of de bibliotheek.

Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina

Bruiklenen voor onderzoek Onderzoek Hanneke Kik depot