Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Reisbeurs naar Rome voor studenten

Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) looft ieder jaar een reisbeurs (stipendium) uit voor studenten archeologie en (kunst-)geschiedenis, om hen in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen in het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR). De voorwaarde voor deze beurs is dat het onderzoek gerelateerd is aan de collectie of de geschiedenis van het museum.

Het betreft een bedrag van € 3.000 ter dekking van kosten van levensonderhoud in Rome en € 500 voor reiskosten. Het KNIR stelt in Rome een kamer beschikbaar voor twaalf aaneengesloten weken.

Stipendium

Stipendium 2019

De reisbeurs is voor het jaar 2019 toegekend aan Patricia Kret in het kader van de tentoonstelling Afscheid, die het Rijksmuseum van Oudheden in de nabije toekomst zal organiseren. Deze tentoonstelling beoogt de omgang met dood en begraven in verschillende oude culturen te belichten.

Onderzoek naar funeraire wereld Etrusken en Romeinen

Kret zal in Rome onderzoek doen naar de funeraire wereld van Etrusken en Romeinen en naar de manier waarop deze wordt vormgegeven in de verschillende musea van de eeuwige stad. Zij schreef in haar aanvraag: “Objecten uit een funeraire context zijn, in mijn optiek, een van de belangrijkste en ook meest ondergewaardeerde bronnen. Ze worden veel tentoongesteld in museale opstellingen, maar dat ze uit een grafcontext komen, is niet altijd even duidelijk. Een voorbeeld is de Canino-collectie in het Rijksmuseum van Oudheden: deze prachtige en bijzonder goed bewaard gebleven vazen vertellen in de vaste opstelling van het museum over Griekse mythen en verhalen. Dat deze vazen gevonden zijn in Etruskische graven, krijgt daarbij minder aandacht. Juist in een collectie als die van het RMO komt een groot deel van de objecten uit een funeraire context. Door de objecten ook op deze manier te benaderen kan er meer informatie gewonnen worden over de mensen voor wie ze gemaakt werden, de manier waarop mensen over het leven na de dood dachten, maar ook hoe ze herinnerd wilden worden en welke aspecten van hun leven hiervoor het belangrijkst waren.”

Aanvraag indienen

Om in aanmerking te komen voor het RMO-stipendium dient de kandidaat een aanvraag in te dienen via de website van het KNIR. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt in belangrijke mate rekening gehouden met de relatie tussen het voorgestelde onderzoek en de collectie en geschiedenis van het Rijksmuseum van Oudheden.

  • Aanmeldingen voor de reisbeurs in het voorjaar van 2020 kunnen vanaf najaar 2019 worden ingediend via een aanmeldformulier op de website van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome.

Om in aanmerking te komen voor het RMO-stipendium dient de kandidaat een aanvraag in te dienen van maximaal vier pagina’s. Daarin moeten de volgende punten behandeld worden:

  • Titel van het onderzoek
  • Vraagstelling
  • Relevantie voor het RMO
  • Bronnen aanwezig in Rome of omstreken
  • Planning
  • Producten (artikel, aanvraag voor financiering, deel van een dissertatie, etc.)
  • Persoonlijke motivatie

Kritisch onderzoek naar collectie en museum

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert een wereldvermaarde collectie oudheden uit Nederland en het mediterrane gebied. Al vanaf het ontstaan van het museum in 1818, is wetenschappelijk onderzoek een belangrijk onderdeel van de museale activiteiten. Het onderzoek is gerelateerd aan de collectie en/of de geschiedenis van het museum. Het kan gaan om een opgraving, archiefonderzoek, materiaal onderzoek of vergelijkend onderzoek. Het Rijksmuseum van Oudheden stimuleert kritisch onderzoek, met originele vraagstellingen.

Patricia Kret

Patricia Kret

Bezoek ons: