Herkomst en musea

Nederlandse erfgoedwet, Ethische code voor musea, Nationale collecties: de wereld van musea en erfgoed kent wetten, voorschriften en termen die niet voor iedereen gesneden koek zijn. Op deze pagina treft u een heldere uitleg over de betekenis ervan.

Claim tot teruggave of restitutie

Een verzoek tot teruggave van cultuurgoed van de oorspronkelijke eigenaren en hun nakomelingen bij de huidige eigenaren.

Cultuurgoed

Een voorwerp dat door een land om godsdienstige of wereldlijke redenen is aangewezen als belangrijk voor de oudheidkunde, de prehistorie, de geschiedenis, de letterkunde, de kunst of de wetenschap en derhalve van wezenlijk belang is als cultureel erfgoed van dit land.

Ethische code voor musea (2004)

De code biedt een instrument voor professionele zelfregulering op een aantal gebieden waar het museum specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid heeft. De code legt minimumnormen vast voor de handelwijze en het niveau van museummedewerkers en benoemt ook wat het publiek redelijkerwijs mag verwachten van het museale beroepsveld.

Internationale UNESCO-conventie inzake illegale handel in culturele goederen (1972)

Op 14 november 1970 te Parijs tot stand gekomen overeenkomst inzake de middelen om onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen te verbieden en te verhinderen. In 1972 werd dit verdrag van kracht na ratificatie van drie lidstaten. Nederland heeft het verdrag in 2009 aangenomen. Het is sinds dat jaar volgens de Nederlandse wet verboden om cultuurgoed binnen Nederland te brengen dat 1) buiten het grondgebied van een verdragsstaat is gebracht met schending van de bepaling die in overeenstemming met de doelstellingen van het UNESCO-verdrag door die verdragsstaat zijn vastgesteld ter zake van de uitvoer van cultuurgoederen uit die verdragsstaat of ter zake van eigendomsoverdracht van cultuurgoederen, of 2) in een verdragsstaat is ontvreemd.

Nationale collecties

Cultuurgoed dat eigendom is van Nederland of waarvan de zorg aan Nederland is toevertrouwd.

Nederlandse archiefwet (1995)

Vastgestelde kaders voor overheidsorganisaties over welke informatie gearchiveerd moet worden, wie verantwoordelijk is voor de archieftaken, hoelang informatie bewaard mag worden en wie de informatie mag inzien.

Nederlandse erfgoedwet (2016)

Wetgeving op het terrein van cultureel erfgoed, om onder meer de omgang met museale collecties wettelijk vorm te geven, het vervreemden van cultuurgoederen in bezit van overheden te regelen en het stelsel van kwaliteitsborging in de archeologie te moderniseren. De wet vervangt eerdere wetten, zoals de Monumentwet 1988, de Wet tot behoud van cultuurbezit en de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten.

Nederlandse koloniale cultuurgoederen

Cultuurgoederen uit voormalige Nederlandse en Europese koloniën die in Nederlands bezit zijn. Het begrip zegt niets over de wijze en legaliteit van de verwerving.

Terug naar de pagina Veelgestelde vragen over herkomst van de museumcollectie