Staff Department Staff

NAME  PHONE  E-MAIL
     
 Director    
 Wim Weijland  071 - 5163 106  send an e-mail
     
 PR, Marketing
 and Communications
   
 Selkit Verberk  071 - 5163 164  send an e-mail
 Gabrielle van der Voort  071 - 5163 164  send an e-mail
     
 Digital communications    
 Jacco van Weele  071 - 5163 192  send an e-mail
     

 MT and Management Office

   
 Marlies Kleine  071 - 5163 106  send an e-mail
     

 Foreign Exhibitions
 and Fundraising

   
 Hanneke Kik  071 - 5163 144  send an e-mail
     
 Personnel & Organisation     
 Simone Swertz  071 - 5163 190  send an e-mail