Buitenkist; Panehsy

mummiekist ; buitenkistdownloadmummiekist ; buitenkist
mummiekist ; buitenkistdownloadmummiekist ; buitenkist
mummiekist ; buitenkistdownloadmummiekist ; buitenkist
mummiekist ; buitenkistdownloadmummiekist ; buitenkist

Beschrijving

buitenkist ; Panehsy

Inventarisnummer

AMM 17-a

Afdeling

Egypte

Objectnaam

mummiekist ; buitenkist

Materiaal

hout

Afmetingen

77 x 80 x 219 cm

Periode

Derde Tussenperiode ; 22e Dynastie ; c. 890 v.Chr.

Vindplaats

Egypte

Literatuur

Leemans, Description raisonnée (1840) M 15
Boeser, Catalogus (1907) E.II.19
Monumens égyptiens III, 30, Pl.I-X
Beschrijving van de Egyptische verzameling, XI, 18, Pl.XIII
M.J. Raven/W.K. Taconis, Egyptian mummies (Turnhout 2005), cat. 4
D.A.Aston, Burial assemblages (Wenen 2009), 301